Regeling Stimulering Mestverwerking


De Regeling Stimulering Mestverwerking is de door de POV en ZuivelNL opgestelde en door het ministerie van Economische Zaken goedgekeurde regeling voor het toekennen van subsidies uit de voor mestverwerking- en verwaarding ontvangen Europese steunmiddelen. Collectieven van varkenshouders en/of melkveehouders kunnen via deze regeling een subsidie ontvangen voor de financiering van een deel van de kosten van te realiseren mestverwerkings- en/of verwaardingsinstallaties.

In totaal kan er maximaal 9,98 miljoen euro aan subsidie worden verleend, waarvan maximaal 1 miljoen euro beschikbaar is voor monovergisting. De hoogte van de subsidie is gemaximeerd tot 1,5 miljoen euro (voor monovergisting is dit 1 miljoen euro), de private inleg én 50% van de totale investering voor de te realiseren mestverwerkings- en/of verwaardingsinstallatie.


Openstelling

POV, ZuivelNL en het ministerie van Economische Zaken hebben goedkeuring gekregen voor het verlengen van de einddatum in de Regeling Stimulering Mestverwerking. De einddatum waarop de mestverwerkingsinstallatie bedrijfsgereed moet zijn is verlengd van 31 december 2017 naar 30 september 2018. Tegelijk met het invoeren van de nieuwe einddatum wordt ook een verduidelijking van de regeling doorgevoerd.


Wat moet u doen om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u onderstaande stappen te volgen: 

  1. Controleer of u kunt voldoen aan de voorwaarden in de Regeling Stimulering Mestverwerking.
  2. Als u aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking wilt komen voor een subsidie, vult u uw contactgegevens in op het contactformulier. Vermeld dat u in aanmerking wilt komen voor een subsidie uit de voor mestverwerking- en verwaarding ontvangen Europese steunmiddelen.
  3. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw verzoek.
  4. Deze bevestigingsmail kunt u gebruiken voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag. Geadviseerd wordt om de informatiebestanden in één pakket aan te leveren via WeTransfer waarbij u het e-mailadres van de bevestigingsmail gebruikt voor de verzending. U hebt tot het sluiten van de openstellingsronde de gelegenheid om de gevraagde informatie aan te leveren. Uw aanvraag wordt alleen beoordeeld indien u de gevraagde informatie voor het sluiten van de openstellingsronde (4 april 2017 om 00.00) heeft aangeleverd.
  5. U kunt de bevestigingsmail ook gebruiken voor het stellen van vragen.


Beoordeling van uw aanvraag 

  1. Na het sluiten van de openstelling worden alle subsidieaanvragen beoordeeld door de daartoe ingestelde Expertcommissie.
  2. Indien de subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie legt de Expertcommissie de beoordeling van de subsidieaanvraag vast in een schriftelijk advies aan de Vaststellingscommissie.
  3. In het advies van de Expertcommissie wordt conform de regeling een waardering opgenomen van de subsidieaanvraag en een voorstel gedaan voor de hoogte van de toe te kennen subsidie en de te hanteren subsidievoorwaarden. (de in de regeling genoemde subsidievoorwaarden zijn niet limitatief en kunnen op basis van de subsidieaanvraag worden uitgebreid met nadere subsidievoorwaarden). In de regeling kunt u lezen op welke punten de subsidieaanvragen worden beoordeeld.
  4. De Vaststellingscommissie kan het advies van de Expertcommissie overnemen of afwijzen. De Vaststellingscommissie kan de adviezen niet tekstueel of inhoudelijk wijzigen.
  5. Indien u een subsidieaanvraag heeft ingediend wordt u na het sluiten van de eerste openstellingsronde, geïnformeerd over de termijnen voor de beoordeling van de subsidieaanvragen. Deze termijnen zijn afhankelijk van het aantal en de inhoud van de subsidieaanvragen.


Welke informatie moet u aanleveren

De informatie die u bij de aanvraag moet aanleveren is uitgewerkt in de regeling. Een overzicht van de belangrijkste zaken vindt u hier


Voorwaarden 

De voorwaarden waar de subsidieaanvraag in ieder geval aan dient te voldoen zijn uitgewerkt in artikel 4 van de regeling. Bij sommige voorwaarden is een korte toelichting opgenomen (cursief gedrukte tekst). Het teken (*) houdt in dat deze zaken gerealiseerd dan wel geformaliseerd moeten zijn voordat de subsidie kan worden toegekend. Indien dit niet binnen de gestelde termijnen gebeurt is het mogelijk dat er geen subsidie kan worden toegekend. In de overige artikelen van de regeling is te lezen welke voorwaarden nog meer van toepassing zijn. Het is mogelijk dat op basis van de inhoud van de subsidieaanvraag, nadere subsidievoorwaarden worden gesteld.


Bovenstaande tekst is opgesteld voor uw gemak. De tekst van de Regeling Stimulering Mestverwerking is echter bepalend zodat aan bovenstaande tekst geen rechten kunnen worden ontleend. De tekst op deze website kan tussentijds worden gewijzigd dan wel worden verwijderd.