Welke informatie moet u mee leveren?

De informatie die u bij de aanvraag moet aanleveren is uitgewerkt in de regeling. Hieronder staan een overzicht en enkele zaken die u hier ter aanvulling in mee kunt nemen:

 1. Een businessplan. In het businessplan dienen in ieder geval de volgende zaken te zijn meegenomen:
  a. een onderbouwing van de techniek van de te realiseren mestverwerkings- en/of verwaardingsinstallaties;
  b. een onderbouwing dat de te realiseren verwerking/verwaarding voldoet aan de technische eisen van de te realiseren capaciteit;
  c. de (aanvraag van de) omgevingsvergunningen alsmede een onderbouwing van de planning voor het mestverwerkings- en/of verwaardingsinitiatief;
  d. een massabalans voor volume, DS en P2O5;
  e. een investerings- en financieringsplan, rentabiliteitsoverzicht (indien van toepassing) alsmede een financiële prognose voor de eerste 5 jaar welke moet zijn voorzien van een toelichting en een degelijke onderbouwing;
  f. en onderbouwing van de private inleg als bedoeld in artikel 4, sub j. van de regeling;
  g. een gevoeligheidsanalyse en risico analyse van (de onderdelen van) het businessplan;
  h. een eventuele financieringsaanvraag die is ingediend bij een vertrouwde financiële instelling;
  i. een toelichting op de afzet van het eindproduct van de te realiseren mestverwerkings- en/of verwaardingsinstallatie.
 2. De (concept) statuten van het collectief.
 3. Een voorstel voor de invulling van de voorwaarde dat het collectief voldoende zeggenschap heeft over de bestemming van de winst en bestedingen voor innovatie rond het mestverwerkings- en/of verwaardingsinitiatief.
 4. Onderbouwing van de beschikbaarheid van de locatie waar de mestverwerkings- en/of verwaardingsinstallatie gerealiseerd dient te worden.
 5. Een kopie van de omgevingsvergunning. Indien de vergunning nog niet beschikbaar is dient middels bewijsvoering aannemelijk te worden gemaakt wanneer de omgevings-vergunning definitief wordt.
 6. Schriftelijk bewijs van de beschikbaarheid van de private inleg.
 7. Een kopie van de (concept) overeenkomsten voor de levering van mest en indien van toepassing een overzicht van de verschillende leveranciers van mest met de leveringsvolumes per leverancier.
 8. Eventuele overige contracten, overeenkomsten of beschikkingen die van belang zijn voor de subsidieaanvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) beschikking en een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partners.
 9. Een overzicht met de initiatiefnemers van het mestverwerkings- en/of verwaardingsinitiatief.


Bovenstaande tekst is opgesteld voor uw gemak. De tekst van de Regeling Stimulering Mestverwerking is echter bepalend zodat aan bovenstaande tekst geen rechten kunnen worden ontleend. De tekst op deze website kan tussentijds worden gewijzigd dan wel worden verwijderd.