Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiering door het MestInvesteringsFonds

  1. Het proces dient te zijn gebaseerd op bestaande en bewezen technologie. Een lijst met voorbeelden van bewezen technologie (niet uitputtend) vindt u hier.
  2. De schaalgrootte van het project dient ‘substantieel’ te zijn. Ter indicatie worden projecten in behandeling genomen met een capaciteit vanaf ordegrootte 25.000 ton per jaar.
  3. Er dient voldaan te worden aan de financieringsvoorwaarden die door het fonds zijn opgesteld;
  4. Een solide businesscase met aandacht voor hoogwaardige verwaarding.
  5. Het uitgaande product heeft een drogestofgehalte van minimaal 55%.
  6. De mestaanvoer en de afzet van eindproducten moeten via een contract of intentieverklaring verzekerd zijn.
  7. De vergunningen dienen beschikbaar te zijn of binnen een afzienbare termijn beschikbaar te komen.
  8. Het aandeel co-producten, bij mestvergistingsprojecten, mag voor maximaal 15% uit mengvoerwaardige grondstoffen bestaan. Onder mengvoerwaardige grondstoffen worden verstaan, grondstoffen die onder normale omstandigheden in een voerfabriek tot mengvoer verwerkt (kunnen) worden

Het bestuur van het Mestinvesteringsfonds heeft zich gebogen over de vraag wat te doen met mestverwerkingsprojecten, waarbij voorafgaande aan de mestverwerking bijvoorbeeld mestvergisting wordt toegepast, waarin aanzienlijke hoeveelheden voederstoffen worden verwerkt. Het bestuur van het Mestinvesteringsfonds is van mening dat dit een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling is. Indien er sprake is van gelijkwaardige projecten, dan zal het Mestinvesteringsfonds projecten waarin weinig of geen voedermiddelen worden gebruikt de voorkeur geven.

Werkwijze MestInvesteringsFonds

De deelnemers van het MestInvesteringsFonds investeren middels een achtergestelde lening. Als aan de voorwaarden is voldaan, kan een aanvraag worden ingediend die beoordeeld wordt door de fondsmanager. Eventueel laat deze het project door externe deskundigen beoordelen.

Heeft u vragen over het MestInvesteringsFonds? Maak dan gebruik van het contactformulier.